Header Ads

ศรีสะเกษ เด็กนักเรียน นักศึกษารวมพลังปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษเปิดเวทีปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 

เมื่อวันที่   24  กันยายน  2563   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุม  7201  อาคารพัชรกิติยาภา  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  นายทิวา  รุ้งแก้ว  ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ    ได้เปิดเวทีเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวสถาบันชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ โดยมีนายประดิษฐ์  พรหมเสนา  ปราชย์ชาวบ้าน  อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 3  นำนักเรียนจาก โรงเรียนบ้านแทงวิทยา โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม  สมาชิกชมรมคนรักในหลวงอำเภอยางชุมน้อย และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณ  500 คน   โดยมีการกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันว่าจะปกป้องเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดี  จะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ผักสวนครัว รั้วกินได้ กล้วยหนึ่งหน่อ ไผ่หนึ่งกอ มะละกอหนึ่งต้นและจะยึดมั่นในความรักสามัคคี และสมานฉันท์ สืบไป

                                          

นายประดิษฐ์  พรมเสนา  ปราชญ์ชาวบ้านและอดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ  เขต 3   ได้กล่าวว่า สถาบันชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์  เป็นสถาบันหลักที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเป็นเวลาช้านาน  เมื่อเกิดวิกฤติชาติทุกครั้ง  สถาบันพระมหากษัตริย์ก็จะหาทางปัดเป่าความเดือดร้อนให้กับพสกนิกรของพระองค์  ดังนั้นพสกนิกรชาวไทยล้วนมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ที่ทรงคุณอันประเสริฐต่ออาณาประชาราษฎร์ทุกหมู่เหล่า  เมื่อราษฎรได้รับภัยพิบัติ หรือความลำบาก ก็จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณขจัดปัดเป่าโดยทันที โดยเฉพาะโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระบรมชนกนาถบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทำให้พสกนิกรได้มีอยู่ มีกิน อย่างพอเพียง ตามอัตภาพ  การสืบสานปนิธาณงานของพ่อด้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดศรีสะเกษใช้โครงการโรงเรียน/หมู่บ้านตามรอยพ่ออย่างพอเพียงเป็นสื่อในการสืบทอด  ปัจจุบันมีโรงเรียน/หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ  ๔๘๖  โรงเรียน/หมู่บ้าน โดยเน้นไปที่การปฏิบัติ  อาทิโรงเรียน/หมู่บ้านที่เข้าร่วมจะต้องสมัครเป็นสมาชิกหมู่บ้านทุกคน,บริหารจัดการแบบ “บวร”บ้าน/วัด/โรงเรียน  โดยน้อมนำปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า  สวนครัว รั้วกินได้ กล้วยหนึ่งหน่อ ไผ่หนึ่งกอ  มะละกอหนึ่งต้นฯลฯ

นายประดิษฐ์ กล่าวต่อไปว่า  เมื่อมาถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระองค์ก็ได้ดำเนินพระจริยาวัตรและพระราชกรณียกิจสานต่อพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาทของพระบรมชนกนาถเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ปวงชนชาวไทยซึ่งนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  โครงการที่สำคัญที่ทรงจัดขึ้นเพื่อพสกนิกรของพระองค์ได้แก่โครงการพระราชทานตู้ยาสามัญประจำวัดให้แก่วัดทั่วประเทศโครงการพระราชทานทุกการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ยากไร้ขาดแคลนให้ได้ศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาตรี โดยไม่มีภาระผูกพันต้องใช้ทุนคืนโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ โครงการพระราชทานความช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์ แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อรักษาผู้ป่วยในภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  โครงการเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญต่อพสกนิกรของพระองค์ส่วนด้านพระปรีชาสามารถ ทรงเป็นกษัตริย์นักบินที่มีความสามารถในการขับขี่เครื่องบินได้เกือบทุกประเภททั้งเครื่องบินรบและเครื่องบินพานิชย์

เด็กชายอนุพงษ์  พลับเพลิง ลูกเสือโรงเรียนบ้านแทงวิทยา  ได้กล่าวว่า โรงเรียนของตนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  เคยได้รับรางวัลเกี่ยวการลูกเสือเนตรนารี  จะเปิดกองเรียนทุกวันพุธโดยกล่าวคำปฏิญาณตนทุกครั้งก่อนเรียนว่า  จะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ๆ จึงเป็นที่เคารพสักการะของพวก  พวกเราจึงเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม  จะให้ใครมาจาบจ้วงสถาบันไม่ได้

 

นายธีระพงษ์  ดีสันเทียะ  ประธานชมรมคนรักในหลวงมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  ได้กล่าวว่า  พวกเราได้รับการปลูกฝังให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์  มาตั้งแต่เด็ก  จึงไม่เห็นด้วยในการจาบจ้วงสถาบันเบื้องสูง  และพวกเรายังได้รับการบ่มเพาะมาคนที่มีความกตัญญูรู้คุณคือคนดี/////// 
//////ศิริเกษ  หมายสุข  อัมพณ จับศรทิพย์///


 


ขับเคลื่อนโดย Blogger.