Header Ads

เมืองสี่แคว​ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

        

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไตรมาส 1-3 ประจำปีงบประมาณ 2563 และการให้คำปรึกษาความร่วมมือและแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับภาคีเครือข่ายให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานที่คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนและประสานความร่วมมือการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนการติดตามการดำเนินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา และหน่วยงานที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนดและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศรวมทั้งความต้องการเพื่อการพัฒนาของท้องถิ่น!!!!! อัมพณ​ จับศรทิพย์ news 13​ 0619525644 !!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.