Header Ads

ศรีสะเกษ ราษีไศลรวมพลังสตรีร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน

 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 3563  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมอำเภอราษีไศล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอราษีไศล  ไ้ด้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม “สตรี จิตอาสาป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนอำเภอราษีไศล” โดยมี นางคำจันทร์ เรืองแสง ตัวแทนกรรมการพัฒนาสตรีราษีไศล กล่าวรายงาน และมีนายอำพล เข็มแก้ว พัฒนาการอำเภอราษีไศล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้     

นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอราษีไศล  กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาสตรี ด้วยการจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” โดยกำหนดเป็นวาระเร่งด่วนดำเนินการในปี 2555 สำหรับเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยตำ่หรือปลอดดอกเบี้ย ในการพัฒนาอาขีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อการพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิการให้แก่สตรี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี การรณรงค์ให้สังคมเข้าใจปัญหาสตรีในทุกมิติ การแก้ไขปัญหาสตรีขององค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้คุณภาพชีวิต รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของสตรีทั่วประเทศ ซึ่งอำเภอราษีไศลได้เสนอโครงการ “สตรี จิตอาสาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนอำเภอราษีไศล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำทุกตำบลในอำเภอราษีไศล ให้เกิดการตื่นตัวในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากหมู่บ้าน และสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดสิ้นไป จากหมู่บ้านนั้นๆ โดยใช้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีในการปฏิบัติงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และนำประสบการณ์มาประยุกต์ในการวางแผนแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ตรงจุดมากที่สุด  เพื่อพัฒนาหมู่บ้านในอำเภอราษีไศลให้มีความเจริญอย่างยั่งยืนสืบไป โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนประมาณ 500 คน////                                        ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าว จ.ศรีสะเกษ

     

ขับเคลื่อนโดย Blogger.