Header Ads

สำนักงานการท่องเที่ยวละกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกด้านการร้องเพลง

   

( 20 ก.ย.63) ดร.ปะนะชัย คำสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เปิดกิจกรรมเยาวชนต้นกล้านันทนาการ ประจำปี 2563 ที่ห้างสรรพสินค้าสุนีย์ ทาวเวอร์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยสำนักงานการท่องเที่ยวละกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ได้เปิดเวทีให้เยาวชนในพื้นที่ได้แสดงออกในกิจกรรมนันทนาการด้วยการประกวดร้องเพลง ทั้งประเภทชาย และประเภทหญิง โดยได้รับความสนใจจากเยาวชน และประชาชน ทั้ง 25 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน

                                           

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งได้พัฒนาทักษะในการร้องเพลง และได้แสดงออกด้านนันทนาการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าว ยังให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความสามารถให้มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน เนื่องจากการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่ในสังคมปัจจุบันเน้นให้เด็กและเยาวชนเป็นสำคัญ ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถทางด้านนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคลให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี  การพัฒนาจิตใจ และสร้างความสามัคคีให้กับเด็กและเยาวชน
ส.ปชส.อุบลราชธานี/ข่าว/อัมพณ จับศรทิพย์ รอบรั้วภูธร


ขับเคลื่อนโดย Blogger.