Header Ads

อำเภอเก้าเลี้ยว ขับเคลื่อน​การพัฒนาศักยภาพของเด็ก​ และเยาวชน


           วันนี้ (17 กันยายน 2563) เวลา 09.00 น. นายรัฐพล  ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประธานเปิดการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนอำเภอเก้าเลี้ยว ประจำปี 2563 โครงการพัฒนาสร้างจิตสำนึกต่อต้านการคอร์รัปชั่น (เยาวชนไทย หัวใจใสสะอาด) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอเข้าร่วมพิธีเปิด ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมประกอบด้วย นักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา และ โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 100 คน ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว  ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สนง.ป.ป.ช ประจำจังหวัดนครสวรรค์!!! อัมพณ จับศรทิพย์​ news13(0619525644)  

ขับเคลื่อนโดย Blogger.