Header Ads

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ จัดโครงการเตรียมพร้อมช่างมืออาชีพเพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถ

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายประทีป ตระกูลสา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมพร้อมช่างมืออาชีพเพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถ โดยมี นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ กล่าวรายงาน ซึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงาน 8 นครสวรรค์ ในฐานะศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลางมี อำนาจหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ได้จัดทำโครงการเตรียมพร้อมช่างมืออาชีพ เพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนทั้ง นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ประกอบอาชีพ ประชาชน หรือผู้บริโภคตระหนักถึงความสำคัญของการรับรอง ความรู้ความสามารถ ทำให้ได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ ได้รับความคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินจากอันตรายที่เกิดจากการทำงาน ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบวุฒิบัตร หนังสือรับรองแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ จำนวน 39 คน พร้อมทั้งมีการเสวนาหัวข้อ”เตรียมพร้อมช่างมืออาชีพ เพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถ” และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แรงงานอย่างไรที่นายจ้างจังหวัดนครสวรรค์ ต้องการ ในยุคปกติวิถีใหม่” โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน นอกจากนี้ มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ และ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์ความปลอดภัย เขต6 (นครสวรรค์ ) และผู้ปฏิบัติงาน นายจ้างในสถานประกอบกิจการ ผู้ประกอบอาชีพอิสระรับเหมางานช่าง นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในสถาบันการศึกษาพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ แรงงานนอกระบบ และประชาชนผู้ที่สนใจ จำนวนทั้งสิ้น 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ ณ.ห้องทับทิมทองแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์...!!!!!!! อัมพณ จับศรทิพย์​ news13(0619525644)!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.