Header Ads

อุบลฯ เตรียมเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล ทั้ง 8 บาน ในวันที่ 4 ตุลาคม 2563 นี้

 ที่ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี  ชั้น  3  ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี    นายวิรุจ  วิชัยบุญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาบริหารน้ำเขื่อนปากมูล  ครั้งที่ 3/2563 โดยที่ประชุมมีมติให้เปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล เนื่องจากอัตราการไหลของน้ำที่สถานีวัดน้ำ M7 ถึงเกณฑ์มากกว่า 500 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วันและระดับน้ำที่ห้วยสะคามสูงไม่ต่ำกว่า 95 เมตร ติดต่อกัน 3 วัน  ตามแนวทางที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เคยถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558 เป็นต้นมา  โดยมอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนสิรินธร ร่วมกับสำนักชลประทานที่ 7 ดำเนินการเปิดประตูระบายน้ำ  ให้เริ่มทำการลดระดับน้ำ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2563 และเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลสูงสุดทั้ง 8 บาน ในวันที่ 4 ตุลาคม 2563  มีเงื่อนไขในการปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล เมื่อระดับที่สถานีวัดน้ำ M7 ต่ำกว่า 108.20 ม.รทก. หรืออัตราการไหลของน้ำต่ำกว่า 500 ลูกบาศก์เมตร/วินาที อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)ร่วมกับสำนักชลประทานที่ 7 ดำเนินการปิดประตูระบายน้ำทั้ง 8 บาน

จึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำมูล ผู้เลี้ยงปลากระชังในลำน้ำมูลและลำน้ำสาขา ให้ได้รับทราบเพื่อเป็นการป้องกันในการลดระดับน้ำในครั้งนี้
ส.ปชส.อุบลราชธานี/ข่าว/ภาพ/อัมพณ จับศรทิพย์ รอบรั้วภูธร


ขับเคลื่อนโดย Blogger.