Header Ads

กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่

 พลโท ฉลองชัย  ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัว 

และญาติทหารใหม่ที่เดินทางมาส่งทหารกองประจำการ (ทหารใหม่) เข้ารับราชการ ณ สโมสรบันเทิงทัพ 

และอาคารเสนามาร์ท ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันอังคารที่ 

1 กันยายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา  

 ตามที่ผู้บัญชาการทหารบกได้มีนโยบายให้จัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่

ที่เดินทางมาส่งทหารกองประจำการ (ทหารใหม่) เข้ารับราชการโดยจัดพร้อมเพรียงกันทุกหน่วย

ขึ้นตรงกองทัพบก นั้น กองทัพภาคที่ 3 จึงได้จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อสภาพความเป็นอยู่, ระบบการฝึกทหารใหม่ ของกองทัพบก (ทหารใหม่ จากเดิมฝึก 10 สัปดาห์ ลดลงเป็น 6 สัปดาห์) นอกจากนี้ยังลดช่วงเวลาการฝึกลงจาก 500 ชั่วโมง เหลือ 300 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการปรับลดในทุกสาขาวิชา เช่น การดำเนินกรรมวิธีฝึกทหารใหม่ ลดจาก 30 ชั่วโมง เหลือ 27 ชั่วโมง ฝึกท่าบุคคลเบื้องต้น จาก 78 ชั่วโมง เหลือ 

39 ชั่วโมง ลดชั่วโมงการตรวจสอบ จาก 19 ชั่วโมง เหลือ 14 ชั่วโมง แม้เวลาจะลดลง แต่ยังการฝึกจะยังคงความเข้มข้น โดยจะเน้นเรื่องความเข้มแข็งของร่างกาย ฝึกจากเบา ไปหนัก ซึ่งยังคงเข้มงวดเรื่องยาเสพติด และเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างการฝึก นอกจากนี้ยังเน้นเรื่องมาตรการป้องกัน ไวรัสโคโรน่า (COVID -19) รวมทั้งชี้แจงสิทธิที่ทหารกองประจำการ (ทหารใหม่) จะได้รับระหว่างการรับราชการ การศึกษาต่อระหว่างอยู่ ในกองประจำการ การฝึกอาชีพก่อนปลดประจำการ เน้นย้ำความจำเป็นของการเป็นทหารกองประจำการ (ทหารใหม่) ต่อประเทศชาติ เพื่อให้ครอบครัวและญาติทหารใหม่เกิดความรู้สึกภูมิใจ ที่มีส่วนในการทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับครอบครัว และญาติทหารใหม่ และส่งข่าวระหว่างที่ทหารกองประจำการ (ทหารใหม่) กำลังดำเนินการฝึกให้ครอบครัวและญาติทหารใหม่ทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบครัวและญาติทหารใหม่คลายกังวล และเมื่อทหารกองประจำการ (ทหารใหม่) ฝึกครบ 

6 สัปดาห์ จึงขอเชิญชวนครอบครัวและญาติทหารใหม่ร่วมกิจกรรมเยี่ยมญาติ เพื่อแสดงความยินดีกับ

ทหารใหม่ รับทราบพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของทหารใหม่ ชมการแสดงความสามารถของทหารใหม่ และรับตัวทหารใหม่กลับพักบ้านหลังจบการฝึก 

 ในการนี้ กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดนิทรรศการ จัดการแสดงศักยภาพของหน่วย อาทิ เช่น การแสดง

ของหน่วยดุริยางค์, การสาธิตการประกอบอาหารของรถครัวสนาม, โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาบริการตรวจโรคเบื้องต้น, นำครอบครัวและญาติทหารใหม่ เยี่ยมชมโรงนอน โรงเลี้ยง และห้องน้ำเป็นต้น พร้อมนี้ทางกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดสถานที่พักคอย อาหาร และเครื่องดื่มบริการให้กับครอบครัวและญาติทหารใหม่ อีกด้วย

!!!!! อัมพณ  จับศรทิพย์​ 0886436594!!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.