Header Ads

กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมเปิดค่ายต้อนรับครอบครัว/ญาติทหารใหม่

 

วันที่ 1 กันยายน 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 97 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-

ตามที่ผู้บัญชาการทหารบก ได้มีนโยบายให้ทุกหน่วยทหาร ดำเนินการฝึกและการดูแลทหารใหม่ เป็นไปตามมาตรฐานเดิม คือ การฝึกตามแนวทางพลทหารต้นแบบ เน้นพัฒนาสรรมถภาพร่างกายควบคู่ไปกับทักษะทางทหาร เป็นทหารที่มีระเบียบวินัย มีความทันสมัย สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการรบ และมีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ รวมทั้งมีอุดมการณ์ความรักชาติ จิตอาสา และจิตวิญญาณการเป็นทหารอาชีพ มีสวัสดิการและคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดระยะเวลาประจำการ     ในหน่วยทหารนั้น จึงได้สั่งการให้หน่วยทหารของกองทัพบก จัดกิจกรรมเปิดค่ายต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่ เพื่อแสดงให้ครอบครัวและญาติทหารใหม่เกิดความมั่นใจต่อระบบการฝึกทหารใหม่ และสภาพความเป็นอยู่ เห็นถึงความพร้อมของกองทัพบก ที่จะให้การดูแลสมาชิกใหม่ในทุกด้านอย่างดีที่สุด ภายใต้มาตรการป้องกันโรค COVID-19 ตามมาตรฐานทางการแพทย์ และนโยบายวินัยทหารต้าน COVID-19

ทั้งนี้ การฝึกทหารใหม่ในสถานการณ์ COVID-19 กองทัพบกได้มีมาตรการรองรับในทุกมิติ เริ่มจากการคัดกรองตั้งแต่แรกที่มารายงานตัว มีการจัดทีมรักษาพยาบาลดูแลตลอดช่วงการฝึก การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ มาตรการเว้นระยะห่าง มาตรฐานความสะอาด การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเชื้อ และการปฏิบัติของทหารใหม่ตามคำแนะนำใน “คู่มือทหารต้านภัย COVID-19” ของกองทัพบกอย่างเข้มงวด เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของทหารกองประจำการ อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19 และสอดรับกับภารกิจทางทหาร ในปีนี้กองทัพบกได้มีการปรับหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เบื้องต้น โดยลดเวลาการฝึกเหลือ 6 สัปดาห์ แต่ยังคงดำรงมาตรฐานการฝึกและพัฒนาศักยภาพไว้อย่างครบถ้วน พร้อมกับเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไว้ในหลักสูตรด้วย   

สำหรับทหารใหม่ รุ่นปี พ.ศ. 2563 ผลัดที่ 1 ที่ได้เข้ามาประจำการตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 นั้น พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ ดำเนินการดังนี้.-

1. จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านทหารกองประจำการ (โครงการ Army Family) สำหรับทหารกองประจำการผลัดใหม่ ซึ่งทางบ้านมีฐานะยากจนและมีความลำบากทุกข์ยาก ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวทหารใหม่ อีกทั้งเพื่อให้เกิดความสบายใจและมั่นใจในการรับราชการทหาร โดยได้ชี้แจงให้ได้รับทราบถึงกระบวนการฝึกทหาร, การศึกษาต่อระหว่างประจำการ, การฝึกอาชีพเสริม, ความก้าวหน้าในการบรรจุเข้ารับราชการทหาร รวมทั้งสิทธิและสวัสดิการต่างๆ ของทหารกองประจำการที่จะได้รับอย่างครบถ้วน ในการนี้ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ในการอุปโภค บริโภค, การซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศัยที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และการบริการตรวจสุขภาพจากหน่วยแพทย์ทหารให้แก่สมาชิกครอบครัวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

2. จัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่ (โครงการ “Open House”) เพื่อเป็นการตอบรับนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก รวมถึงให้ญาติและครอบครัวทหารใหม่ ได้ร่วมสังเกตการณ์การส่งทหารเข้าหน่วย และได้เห็นกรรมวิธีการรับทหารใหม่ในทุกขั้นตอน สำหรับกิจกรรมต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่       ในพื้นที่ทุกจังหวัดนั้น จะเริ่มตั้งแต่สถานที่ที่มารายงานตัวได้แก่ ที่ว่าการอำเภอ, ศาลากลางจังหวัด, สถานที่แบ่งสรรทหารใหม่ลงหน่วยฝึก ในพื้นที่ที่มณฑลทหารบกจัดสรรไว้ และหน่วยฝึกทหารใหม่ ตามลำดับ ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 ได้เปิดค่ายทหารและหน่วยฝึกทหารใหม่ ให้ครอบครัวและญาติได้เยี่ยมชม ตั้งแต่วันแรกที่ทหารมาถึงหน่วยฝึก พร้อมจัดยานพาหนะอำนวยความสะดวกให้ร่วมเดินทางไปส่งทหารใหม่ถึงหน่วยฝึกในค่ายทหารด้วย เพื่อให้ครอบครัวและญาติทหารใหม่ได้สัมผัสถึงความเป็นอยู่ของบุตรหลาน ทำความรู้จักกับ ผู้บังคับหน่วยและบุคลากรทุกระดับชั้น พร้อมกับได้เห็นลักษณะที่พักอาศัย สถานที่ฝึก โรงประกอบเลี้ยง สถานที่ออกกำลังกาย สถานที่สันทนาการ ระบบการรักษาพยาบาล ได้รับทราบถึงกระบวนการฝึกทหาร การศึกษาต่อระหว่างประจำการ การฝึกอาชีพเสริม การพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย โดยเฉพาะความก้าวหน้าในการบรรจุเข้ารับราชการทหาร รวมทั้งสิทธิและสวัสดิการของทหารกองประจำการอย่างครบถ้วน

           การจัดกิจกรรมเปิดค่ายต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่ ถือเป็นมิติใหม่ที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความพร้อมของหน่วยทหารในกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับทหารใหม่ ทั้งเรื่องมาตรฐานการฝึก ระบบการบังคับบัญชา การพัฒนาคุณภาพชีวิต มุ่งเสริมสร้างทหารกองประจำการให้สามารถดำรงเกียรติ มีทักษะด้านการทหาร มีจิตอาสา สำนึกถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจทั้งด้านความมั่นคง การพัฒนาประเทศ การพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ และช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องได้สบายใจและมั่นใจว่า “กองทัพบก ดูแลด้วยใจ ห่วงใยดั่งคนในครอบครัว”

!!!!! อัมพณ จับศรทิพย์​ 0619525644!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.