Header Ads

อำเภอเก้าเลี้ยว​ จัดโครงการ​ Stop teen​ mom ป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ณ. ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว​ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ในโครงการ  Stop teen mom ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร​ ขึ้น

ด้วยสถาบันครอบครัว ควรมีความพร้อม ตั้งแต่การครองคู่เพื่อเสริมสร้างครอบครัวที่อบอุ่น และลดปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน ซึ่งปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ปัจจุบัน กำลังทวีความรุนแรง มากขึ้น ในปัจจุบัน จะพบว่าในปี​ พ.ศ. 2552 ผู้หญิงซึ่งอายุต่ำกว่า 20 ปี จะตั้งครรภ์ และคลอดบุตร มีจำนวนร้อยละ 13.55 และในปี​ พ.ศ. 2553 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 13.76 ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลก(WHO)​ ที่กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 10 นอกจากนี้ ยังพบว่าเด็กหญิงที่ตั้งครรภ์มีช่วงอายุอยู่ในวัยอ่อนเยาว์ลงเรื่อยๆ ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงมากขึ้นทุกๆปี

อำเภอเก้าเลี้ยว​ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์​ ซึ่งได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น​ โดยมี นายจักรพงษ์ อินทรสุวรรณ ประธานสภานักเรียนและเยาวชนอำเภอเก้าเลี้ยว ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเก้าเลี้ยว ดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ในโครงการ stop teen mom​ ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยในกิจกรรมดังกล่าวมี​ นายรัฐพล​ ธุระพันธุ์​ นายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในโครงการดังกล่าว โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมประกอบไปด้วย นักเรียนโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา และโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 100 คน เข้าร่วมรับการอบรม​ ซึ่งมี นางจินตนา​ ปิยะมาภรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการดังกล่าว

!!!! อัมพณ  จับศรทิพย์​ news13(0619525644)​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.