Header Ads

โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 99


วันที่ 16 กันยายน  2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 99 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ 

มีสาระสำคัญดังนี้.-

1. การเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 พายุโซนร้อน “โนอึล”

2. การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติบึงบอระเพ็ด

3. การติดสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้า!!!!! อัมพณ​ จับศรทิพย์​ 0619525644!!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.