Header Ads

โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 98

 

วันที่ 10 กันยายน  2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 98 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ 

มีสาระสำคัญดังนี้.-

1. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3

2. การสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย

3. การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต

4. การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์
!!!!!! อัมพณ​ จับศรทิพย์​ 0619525644!!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.