Header Ads

โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 101

 

โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 101

วันที่ 29 กันยายน  2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 

แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 101 ณ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ 

มีสาระสำคัญดังนี้.-

1. โครงการความร่วมมือระหว่าง กองทัพภาคที่ 3 และผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2. ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ด้านยุทธการแผนงานป้องกันชายแดนและการป้องกันแก้ไข 

   ปัญหายาเสพติด ของกองทัพภาคที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

3. การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต

!!!!! อัมพณ​ จับศรทิพย์​ 0619525644!!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.