Header Ads

โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 100

 


โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 100

วันที่ 23 กันยายน  2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 

แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 100 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-


1. การให้ความช่วยเหลือของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 พายุโซนร้อน “โนอึล”

2. ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ด้านกิจการพลเรือน ของกองทัพภาคที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

3. การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์
!!!!! อัมพณ จับศรทิพย์​ (0619525644) news13!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.