Header Ads

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ด้านกิจการพลเรือน ของกองทัพภาคที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 23 กันยายน 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 100 ณ อาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-

1. การดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3 

กองทัพภาคที่ 3 รับผิดชอบดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 48 โครงการ ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยการดำเนินงานที่ผ่านมา ราษฎรในพื้นที่โครงการฯ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกๆ ด้าน แหล่งต้นน้ำลำธารได้รับการปกป้องรักษา และฟื้นฟูให้ดีขึ้นตามลำดับ

การดำเนินการโครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3 ปัจจุบันมีหน่วยทหารที่ดำเนินการโครงการทหารพันธุ์ดี แล้วสามารถเป็นตัวอย่างได้ จำนวน 8 พื้นที่ ได้แก่ 

1) โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก

2) โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่

3) โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

4) โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง

5) โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย

6) โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 38 จังหวัดน่าน 

7) โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จังหวัดพิษณุโลก

8) โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก

โดยในห้วงที่ผ่านมาโครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการให้กับกำลังพลของหน่วย และประชาชนที่ประสบภัยพิบัตต่างๆ ดังนี้.-

ก) เมล็ดพันธุ์พืช จำนวน      10,691   ซอง   

ข) เมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน     202,020   กิโลกรัม

ค) พันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน  1,712,700   ตัว

ง) แพะพันธุ์แบล็คเบงกอล จำนวน            63   ตัว

จ) เป็ดพันธุ์ไข่ จำนวน      12,986  ตัว

ทั้งนี้ โครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3 ได้นำผลผลิตแจกจ่ายและจำหน่ายในราคาย่อมเยาให้กับประชาชน โดยได้จัดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์นำผลผลิตไปบริการถึงภายในหมู่บ้าน จำนวน 446 ครั้ง มีประชาชนสนใจ กว่า 14,541 ราย

2. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 

กองทัพภาคที่ 3/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้เข้าช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ดังนี้.-

  1) ภัยแล้ง : แจกจ่ายน้ำ จำนวน 7,039,000 ลิตร ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ จำนวน 21,006 ครัวเรือน 

  2) ภัยหนาว : แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว จำนวน 13,836 ผืน และเสื้อกันหนาว จำนวน 5,100 ตัว  

3)  วาตภัย : ดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จำนวน 12,000 หลังคาเรือน  

4) อุทกภัย : บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 51,033 หลังคาเรือน เข้าช่วยเหลือประชาชนโดยการอพยพ, ขนย้ายสิ่งของ, มอบถุงยังชีพ, ตรวจสุขภาพ และฟื้นฟูบ้านเรือนให้กับประชาชน

3. การช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของเชื้อไวรัสโควิด - 19

ในห้วงที่ผ่านมา ในพื้นที่ภาคเหนือพบผู้ติดเชื้อ จำนวน 95 ราย รักษาหาย 93 ราย และเสียชีวิต 2 ราย โดยจังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อ ได้แก่ จังหวัดน่าน, จังหวัดกำแพงเพชร และ จังหวัดพิจิตร 

ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้.-

       ก) การจัดรถครัวสนามประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชน จำนวน 153,032  กล่อง

       ข) Army Delivery แจกจ่ายเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชน จำนวน   18,746  ชุด 

       ค) Army Barber Delivery บริการตัดผมให้กับประชาชน จำนวน     2,737  ราย 

       ง) โครงการจัดตั้งตู้ปันสุข กองทัพภาคที่ 3 จำนวน         22  ตู้ 

       จ) การรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร จำนวน  56,132 กิโลกรัม
!!!! อัมพณ จับศรทิพย์ ​ news13​(0619525644)!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.