Header Ads

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 23 กันยายน 2563 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน ได้แก่สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน และ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน พร้อมด้วยอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2563 ณ บริเวณวัดไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่านให้บริการประชาชนในพื้นที่กิจกรรมในงานประกอบด้วย 1. การให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ และซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 2. การสาธิตอาชีพอิสระ (การทำแซนวิส) 3. การให้บริการรับขึ้นทะเบียนว่างงานและการประชาสัมพันธ์งาน Job Expro Thailand 2020 4. การให้บริการด้านสังคม 5. การบริการให้คำปรึกษากฎหมายด้านแรงงาน การฝึกอาชีพ สิทธิประโยชน์แรงงานไปทำงานต่างประเทศ และให้คำปรึกษาภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน
!!!! อัมพณ จับศรทิพย์​ news13(0619525644)!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.