Header Ads

อำเภอเก้าเลี้ยว จัดฝึกอบรมการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

 


อำเภอเก้าเลี้ยว จัดฝึกอบรมการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

     วันนี้ (31 สิงหาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว  เป็นประธานในพิธีเปิด      “โครงการฝึกอบรมการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563” เพื่อสร้างจิตสำนึก ค่านิยมให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติราชการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง​ ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว​ จังหวัดนครสวรรค์

!!!!! อัมพณ จับศรทิพย์​ 0619525644!!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.