Header Ads

ประธานกรรมการ บริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยม "โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก" ที่จังหวัดอุบลราชธานี


บ่ายวันนี้ ( 15 ก.ย.63 )  พลเรือเอก พงษ์เทพ  หนูเทพ องคมนตรี  ประธานกรรมการ บริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม "โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก" ตั้งอยู่ในพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านสวนป่า ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษา     ตอนปลายเปิดแผนการเรียนจำนวน 2 แผนการเรียน คือ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  และแผนการเรียนศิลป์-ภาษา-เทคโนโลยี ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 602 คน มีข้าราชการครู  30 คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 12 คน พนักงานจ้างเหมาบริการ  จำนวน  2 คน รวมบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 44  คน และมีนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจำนวน  8  คน ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องมาจากโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ  

ในการดำเนินงานที่ผ่านมา  โรงเรียนได้จัดการศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์         แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่บัญญัติจุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา

มีความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551  ที่นอกจากจะส่งเสริมพัฒนาความรู้แล้ว  ยังต้องเน้นสมรรถนะสำคัญที่จะต้องเกิดขึ้นกับผู้เรียนได้แก่  ความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต  และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  รวมถึงการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยม 12 ประการ  โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาส่งเสริมให้นักเรียนนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน  การศึกษาดูงาน การเข้าค่ายอบรมต่างๆ ตามโครงการพระราชดำริ อาทิ โครงการพระราชดำริ  โรงเรียนพี่-โรงเรียนน้องโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น  โครงการสถานศึกษาพอเพียง โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS)  โครงการโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์ และโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนผ่านโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(School Based Management for Local Development : SBMLD) ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะในเวทีต่าง ๆ  จนได้รับรางวัลมากมาย 
 ส.ปชส.อุบลราชธานี/ข่าว/อัมพณ จับศรทิพย์ รอบรั้วภูธร 


ขับเคลื่อนโดย Blogger.