Header Ads

สบอ. 12(นครสวรรค์) จัดประชุมผู้บริหารหน่วยงาน พร้อมเป็นผู้แทนท่านอธิบดี อ่านสารแสดงความขอบคุณ มอบโล่ / ใบประกาศเกียรติคุณ และได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณ ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ รวม 21 คน

 

วันที่ 29 กันยายน 2563 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 จัดให้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อกำชับ เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงาน และรับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม  และเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมประชุม รวม 90 คน โดยมีนายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เป็นประธานการประชุม 

ในวาระก่อนการประชุมผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ได้เป็นผู้แทนนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อ่านสารแสดงความขอบคุณ  ที่ผู้เกษียณราชการ  ได้ปฎิบัติหน้าที่มาด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ขยัน หมั่นเพียร และเสี่ยงภัย มาตลอดในช่วงรับราชการ ทั้งนี้เพื่อปกป้องทรัพยากรของชาติไว้ให้กับลูกหลานในอนาคตข้างหน้า


จากนั้นผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ได้เป็นผู้แทนมอบโล่ / ใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563 รวม 21 คน ประกอบด้วยข้าราชการ จำนวน 4 คน ลูกจ้างประจำ 6 คน และพนักงานราชการ 11 คน

 

หลังจากเสร็จการประชุม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ณ บ้าน 120 ปีวิถีไม้สักไทย A.W.Cooper มีเจ้าหน้าที่และผู้เกษียณ ได้มาร่วมงานเลี้ยงกันพร้อมหน้า สื่อถึงความรัก สามัคคี และมิตรภาพอันดีที่มีต่อกัน

!!!!! อัมพณ​ จับศรทิพย์​ 0619525644!!!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.