Header Ads

โรงเรียนนครสวรรค์จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน  โรงเรียนนครสวรรค์ โดย นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ด้วนเทคโนโลยีทางไกล เพื่อสร้างสัมพันธภาพ การสิ่อสารความเจ้าใจและร่วมกันพัฒนาคุณภาพนักเรียนและโรงเรียน พร้อมนี้เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ นังได้ร่วมบริจาคทรัพย์สนับสนุนการดำเนินงานโครงการห้องเรียนคุณภาพของโรงเรียนอีกด้วย โรงเรียนนครสวรรค์ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  และโรงเรียนยังได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนครสวรรค์ บุคลากรทางการแพทย์ เทศบาลนครนครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์และโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ

!!!!!อัมพณ จับศริพย์ 0619525644!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.