Header Ads

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการ ในขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของประชาชน


วันนี้ (28 สิงหาคม 2563)เวลา 09.30 น. นายอรรถพรสิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะกรมการจังหวัดและ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์  โดยมอบนโยบายสำคัญ ที่ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จะได้ช่วยกันขับเคลื่อนและปฏิบัติให้เกิดมรรคผล เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ทั้งในเรื่องของ 1) การเข้มงวด ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 โดยที่ให้เน้น การป้องกันตนเอง ของทุกคน แม้ว่าภายในประเทศ จะยังไม่มีการแพร่ระบาด แต่สถานการณ์ การแพร่ระบาดในหลายประเทศในโลกยังไม่ได้มีแนวโน้มลดลง  ดังนั้นการรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันตนเองของประชาชน จึงเป็นเรื่องการป้องกันสำคัญ  2)เรื่องสถานการณ์น้ำและภัยแล้งในพื้นที่ แม้ขณะนี้จะมีฝนตกลงมาแล้ว แต่ที่จังหวัดนครสวรรค์ ยังมีน้ำน้อย และไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร และ 3)นโยบายในเรื่องของการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน ขอให้ใส่ใจและแก้ปัญหาให้ตรงจุด เพื่อผ่อนคลายความเดือดร้อน ในเบื้องต้นให้แก่ประชาชนได้ 


ทั้งนี้ โดยก่อนมอบนโยบาย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบป้ายรับรองให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q(Q restaurant) จำนวน 6 ป้าย จากร้านอาหารที่ได้รับมอบทั้งหมด 9 ป้าย ซึ่งเป็นร้านอาหารในจังหวัดนครสวรรค์ที่ใช้วัตถุวัตถุดิบที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP,  มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว มอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ และผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม จำนวน 5 คน ,มอบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและคลังปัญญาผู้สูงอายุระดับดี จำนวน 14 คน , มอบประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รับระดับผู้บริหาร จำนวน 22 คนและ ระดับปฏิบัติการจำนวน 8 คน , มอบโล่รางวัลสำหรับกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตรสำหรับกลุ่มผู้ผลิต ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2, มอบเกียรติบัตร ผู้ที่ได้รับคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด  จังหวัดนครสวรรค์จำนวน 3 ประเภทประเภทละ 1 รางวัล และ มอบเกียรติบัตรอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับเขต จำนวน 7 ราย เพื่อเชิดชูเกียรติในการปฏิบัติ อันเป็นคุณงามความดีและสร้างขวัญและกำลังใจในการพัฒนา ทรัพยากรบุคคลของชาติ ต่อไป/////อัมพณ จับศรทิพย์​ 0619525644/////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.