Header Ads

งานเทศกาลของดีชายแดนใต้ ณ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น ณ. สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ รองศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดงานจัดแสดงและจำหน่วยสินค้าของดีชายแดนใต้ ศอ.บต." งานเทศกาลของดีชายแดนใต้" โดยมี นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ ในนามตัวแทนของจังหวัดนครสวรรค์ และได้แนะนำผลิตภัณฑ์สินค้าที่เป็นของขวัญของฝาก เป็นผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด ได้แก่ ขนมโมจิ ลูกชิ้นปลากราย อาหารแปรรูปจากปลา ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านแก่ง ผลิตภัณฑ์ข้าวสาร อาหารแปรรูปจากข้าว สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ บึงบอระเพ็ด ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ - เจ้าแม่ปากน้ำโพ แลนด์มาร์คแห่งใหม่(พาสาน) จุดกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยา(ปากร้ำโพ)
นางสาวศรีพร เกิดคง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริม สนับสนุน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการได้พัฒนาศักยภาพตนเอง และผลิตสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า เพื่อขยายตลาดสินค้าให้กว้างขึ้น อันจะนำไปสู่การสร้างโอกาส สร้างรายได้ ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และที่สำคัญเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีชายแดนใต้ ศอ.บต. ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ และเพิ่มช่องทางการตลาดกระจายสินค้าในพื้นที่สู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของผู้ประกอบการแล้ว ผู้ประกอบการยังสามารถใช้วิธีการจัดงานเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์เรื่องการผลิต การตลาด เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้าและขยายช่องทางการตลาดต่อไป การจัดงานเทศกาลของดีชายแดนใต้ จังหวัดนครสวรรค์ครั้งนี้ ถือว่าเป็นครั้งที่ 2 สืบเนื่องจาก ผลตอบรับที่ดีในปี พ.ศ. 2560 มียอดจำหน่ายสินค้ารวมสั่งซื้อของกว่า 10,000,000 บาท เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงสร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก งานเทศกาลของดีชายแดนใต้ดำเนินการระหว่างวันที่ 3 ถึง วันที่ 9 สิงหาคม 2563 รวม 7 วัน เปิดจำหน่ายสินค้าระหว่างเวลา 10:00 น ถึง 21:00 น ของทุกวัน

!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.