Header Ads

นายอำเภอเก้าเลี้ยว มอบนโยบายและแนวทาง การปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพณ. ห้องประชุมสังฆคุณ ที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว นายรัฐพล  ธุระพันธุ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ประชุม หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องและมอบนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะ เรื่องการ เฝ้าระวัง และป้องกัน แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19 ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าสู่ในพื้นที่ชุมชน การติดตาม เฝ้าระวังสถานที่บริการที่มีผู้คนไปแออัดอยู่เป็นจำนวนมาก ขอให้มีการจัดระเบียบและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยเน้นย้ำให้คณะทำงานตรวจติดตามประเมิน การปฏิบัติตามมาตรการในช่วงผ่อนคลายระยะที่ 5 ให้มีการ ตรวจติดตามประเมิน ให้คำแนะนำสถานประกอบการสถานบริการและสถานที่ ให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสถานการณ์การติดเชื้อภายในประเทศ จะยังไม่พบ แต่เราทุกคนก็ไม่ควรจะประมาท  ขอฝากให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าติดตามเรื่อง การเดินทางเข้ามา ของแรงงานต่างด้าว และการส่งเสริม กระตุ้นยเศรษฐกิจในชุมชน ในพื้นที่่ให้เกิดการกระจายรายได้  ภายใต้การดำเนินตามมาตรการป้องกันโรค 

ในวันนี้ นายอำเภอ เก้าเลี้ยวได้ขอความร่วมมือ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุม แต่งชุดไทยย้อนยุค เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ งานเสด็จประพาสต้น ของอำเภอเก้าเลี้ยว และยังเน้นย้ำ ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านออกประชาสัมพันธ์ ให้ชาวเก้าเลี้ยวให้มีร่วมในงานนี้ด้วย
ทั้งนี้ ก่อนเข้าวาระการประชุม นายอำเภอ ได้ประดับเครื่องหมายการและมอบหนังสือสำคัญ การเป็นผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 5 ราย นางสุมาลี เงินบำรุง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลมหาโพธิ นายวิชัย อืนทร์วร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลมหาโพธิ นางสาววีรยา เงินบำรุง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลมหาโพธิ นายวิษณุ กล่ำโพธิ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเต่า นางบุญรัตน์ ดวงดาว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเต่า นางทองเปลว คุณูปถัมภ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลเข€าดิน นายสุริโย นิลวิจิตร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาดิน หลังจากนั้น นายรัฐพล ธุระพันธุ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้กล่าวขอบคุณ การทำงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ของหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


!!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.