Header Ads

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ฝึกอบรม "การประกอบอาหารไทย


9 สิงหาคม 2563 นายพงษ์ศักดิ์  โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน มอบหมายให้ นายจตุพร พวงไวย์  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ สาขา"การประกอบอาหารไทย" ให้กับพนักงานในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร ที่พัก และบริการในพื้นที่ อ.เชียงกลางดำเนินการระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2563 ณ  แสงทองรีสอรท์ ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน จำนวน 25 คน

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว เป็นการส่งเสริมแรงงานให้มีคุณภาพ และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดขอเชื้อไวรัส COViD-19


!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.