Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ เร่งให้การช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง วันนี้ ( 3 สิงหาคม 2563) เวลา 10.00 น.  นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ได้เข้าพบปะพูดคุย พร้อมมอบข้าวสาร และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นของลูกจ้าง บริษัท บอดี้ แฟชั่น ประเทศไทย จํากัด สาขานครสวรรค์ ที่ถูกเลิกจ้าง จำนวน 753 คน เนื่องจากบริษัทประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 และได้ประกาศหยุดกิจการชั่วคราวเลิกจ้างลูกจ้างบางส่วนโดยจ่ายค่าจ้างลูกจ้างร้อยละ 75  แต่ได้มีการผิดนัดการจ่ายค่าลูกจ้างมาโดยตลอดต่อมาบริษัทได้ประกาศหยุดงานด้วยเหตุสุดวิสัยเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตั้งแต่ 2 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2563 และให้ลูกจ้างรับเงินสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานร้อยละ 62 จากสำนักงานประกันสังคม  ซึ่งทาง สำนักงานประกันสังคมได้จ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีว่างงานไปแล้ว เป็นเงินประมาณ 18 ล้านบาท  และเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ทางบริษัทฯ ได้ประกาศเลิกจ้างลูกจ้าง  จำนวน 753 คน  ซึ่งทางจังหวัดนครสวรรค์ โดย หน่วยงานในสังกัด กระทรวงแรงงาน ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ 5 หน่วยงาน และ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือทั้งกรณีนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้าง โดยดำเนินการในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน ตามมาตรา 139 ได้ออกคำสั่งที่ 51/2563 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563  มีหนังสือฯ ถึงสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ เพื่อดำเนินคดีกับนายจ้าง  โดยนายจ้างที่สั่งจ่ายค่าจ้างลูกจ้างรายเดือนและรายวัน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 797 คน  จ่ายลูกจ้างรายเดือน เมษายน 2563 จำนวน 149 คนรายวัน 720 คน   และจากคำสั่งที่ 24/2563 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 (ตามมาตรา 123)  บริษัทฯ ได้จ่ายค่าจ้างลูกจ้างรายเดือนงวดวันที่ 1-30 เมษายนแก่ลูกจ้างอีก 5 คน  และ ศาลแรงงานภาค 6 ได้มีคำสั่งอนุญาตให้นายจ้างขยายระยะการฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานจำนวน 1 ครั้งไปถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2563

ทั้งนี้ จังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างในเบื้องต้น โดยมอบ เครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  จำนวน 753 ชุด,  จัดศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์,เชิญบริษัท โบการ์ท ลินเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จากจังหวัดสมุทรปราการ และบริษัท/ห้างร้านต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ อีกกว่า 30 แห่ง มาให้บริการรับสมัครงาน ที่สามารถรองรับในตำแหน่งงานว่างได้ถึง 941 อัตรา พร้อมเสนอทางเลือกในการรวมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน , ให้บริการเปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตรตามความต้องการ และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  และเปิดรวบรวมคำร้องให้คำปรึกษาแก่ลูกจ้างจำนวน 753 คน กรณีนายจ้างค้างค่าจ้าง และค่าชดเชยต่างๆ ซึ่ง พนักงานตรวจแรงงาน จะได้ดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ต่อไป  ซึ่งบรรยากาศของการช่วยเหลือและการให้บริการ แก่ลูกจ้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.