Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมติดตามความคืบหน้างานโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว อำเภอตาคลีผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 15.00 น.  นายอรรถพร  สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ประชุม ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว  อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่  2/2563 ณ  ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 10 หน่วยงานหลัก เข้าร่วมประชุม รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงาน โดย นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์  ในฐานะหน่วยงานฝ่ายเลขานุการ  ได้รายงานถึง วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน โครงการพัฒนาสระบ่อดินขาวว่า ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้มอบหมายให้จังหวัดนครสวรรค์บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่พัฒนาสระบ่อดินขาว ให้สามารถกักเก็บน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน และเป็นไปตามแนวทางของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  และความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชน ในพื้นที่

โดยเบื้องต้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก จำนวน 10 หน่วยงาน ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ ฯ ทางด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โครงการ , การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา, การวางแผนการหาแหล่งน้ำเข้าสู่สระบ่อดินขาว ,การขุดเจาะบ่อบาดาล,การจัดหาพันธุ์ปลากินพืชใ7ห้กับองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต,การปรับปรุงคันดินบริเวณรอบสระบ่อดินขาว, ติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่จัดเก็บน้ำ, อบรมให้ความรู้เกษตรกรในการปลูกพืช โดยเฉพาะพืชที่ใช้น้ำน้อย ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน GAP,การจัดทำเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง, การปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยว และการบริหารจัดการน้ำจากคลอง ชัยนาท- ป่าสัก  ของสำนักงานโครงการส่งน้ำที่ 3 มโนรมย์ ชัยนาท  ซึ่งโดยภาพรวมเบื้องต้น เป็นไปตามเป้าหมายทุกหน่วยงาน

!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.