Header Ads

สปร. จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์ครอบครัว และพิธีสู่ขวัญบายศรี


วันที่ 8 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา กลุ่มกิจการนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัว สปร. และ พิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 51 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และส่งเสริมให้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา รวมถึงชมรมต่างๆ ของนักศึกษา ใช้กระบวนการคุณภาพ (PDCA) ในการดำเนินงาน กิจกรรมประกอบด้วยการเดินขึ้นเขาเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์บนยอดเขากบ ไหว้ศาลหลักเมือง และกิจกรรมของฐานต่างๆ บริเวณเชิงเขากบ ต่อด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดย ท่านผู้อำนวยการฯ ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมผูกข้อมือรับขวัญนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ณ หอประชุมระจิตร์ นิคมรัฐ

!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.