Header Ads

อ.เก้าเลี้ยว จัดงานเนื่องในวัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว        วันนี้ (10 สิงหาคม 2563) เวลา 09.30 น.นายรัฐพล ธุระพันธุ์ เป็นประธานในพิธี มอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2563  ที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  การจัดกิจกรรมเนื่องในวัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านขึ้น โดยในภาคเช้ามีการประกอบพิธีทางศาสนา ซึ่งมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์สารวัตรกำนัน ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก        สำหรับประวัติวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านนั้น เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2435 เป็นวันที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก) ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและเป็นการเน้นให้เห็น ความสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน”

!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.