Header Ads

สนพ.ชุมพร จ่ายเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้สถานประกอบกิจการใช้ฝึกอบรมลูกจ้างวันที่ 5 สิงหาคม 2563 สนพ.ชุมพร จ่ายเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้สถานประกอบกิจการใช้ฝึกอบรมลูกจ้าง จำนวน 997,600 บาท และจ่ายเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนฯ ให้กับบริษัทที่ดำเนินการฝึกอบรมลูกจ้างในปีที่ผ่านมาเกินกว่าร้อยละ 70 จำนวน 2 แห่ง รวม 10,800 บาท.

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร ได้ดำเนินการจ่ายเงินกู้ยืมจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้แก่บริษัทที่ยื่น
คำขอกู้ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ได้แก่ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และทำสัญญากู้ยืมเงิน จำนวน 997,600 บาท เพื่อให้บริษัทฯ ได้นำเงินกู้จำนวนนี้ไปใช้ในการฝึกอบรมลูกจ้างให้เกิดประโยชน์แก่กำลังแรงงานของบริษัทฯและของประเทศต่อไป.

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร ยังได้จ่ายเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้แก่สถานประกอบกิจการ ที่ได้ดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้าง ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 กำหนด ในปีที่ฝ่านมา เกินกว่าร้อยละ 70 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
1. บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) จำนวน 9,000 บาท
2. บริษัท ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกเร้นซ์ จำกัด จำนวน 1,800 บาท
โดยเป็นเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ นำไปใช้พัฒนากำลังแรงงานในปีถัดไป.!!!!!สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.