Header Ads

ศรีสะเกษ พ่อเมืองดอกลำดวนมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุและครอบครัวที่มีฐานะยากอำเภอวังหินเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านดงบัง ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ   ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุและครอบครัว ที่มีฐานะยากอำเภอวังหิน จำนวน 4 หลัง  โดยมี นางสาว นภาพร  เมฆาผ่องอำไพ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ  นายอนุสรณ์  แสงกล้า  นายอำเภอวังหิน  หัวหน้าส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และอำเภอวังหิน ร่วมในการมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุจำนวน 4 รายประกอบด้วย นางหวัน  ศิริจันทร์  อายุ 68 ปี นายสายทอง สารธรรม  อายุ 63 ปี นางนูน  ผกาแดง  อายุ 66 ปี และนายบัณฑิต  สิงห์หลอด  อายุ 62 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและที่อยู่อาศัยไม่ปลอดภัยให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อการดำรงชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  กล่าวว่า กรมกิจการ ผู้สูงอายุ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในมิติการมีการเสริมสร้างการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อบุคคลทุกวัยจึงได้จัดสรรงบประมาณให้แก่สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ  ดำเนินการโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมสิ่งอำนวยการความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 1,305,000 บาท  และในวันนี้ได้มอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จัดทำโครงการปรับสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ จำนวน 4 หลังหลังละ 37,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท และองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุน เป็นเงิน 95,000 บาท รวมทั้งสิ้น 245,000 บาท  เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและที่อยู่อาศัยไม่ปลอดภัย ให้มีสภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อการดำรงชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  นอกจากนี้ตนและนายอำเภอวังหินยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวทั้ง 4 ครอบครัวอีกด้วย 
 //////////  ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าว จ.ศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.