Header Ads

ผลออกมาอย่างไร ขอให้มีความสามัคคีกันไว้


  วันนี้ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้เชิญผู้ลงสมัครคัดเลือก ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองหัวเรือ หมู่.4 ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อมาทำความเข้าใจ ในกรอบกติกาและกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ วิธีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนให้รู้แพ้ รู้ชนะ มีความรักความสามัคคีหลังจากมีการเลือกผ่านไป ให้ยอมรับผลคะแนนที่มาจากพี่น้องประชาชน รวมทั้งให้ลงบันทึกความร่วมมือ(MOU) ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรต่อกันที่ดี แล้วให้กล่าว คำสาบานตนที่จะไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงต่อหน้าพระพุทธรูป ณ ห้องปฎิบัติการ นายอำเภอเก้าเลี้ยว โดยมีปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองและปลัดอำเภอ เป็นสักขีพยานด้วย
    ทั้งนี้ มีผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 5 คน ซึ่งจะมีการเลือกในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 นี้!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.