Header Ads

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปิ๊งไอเดีย สร้างเครือข่ายนวัตกรน้อยอพม.รุ่นจิ่วคิดสร้างนวัตกรทางสังคมชุมชนรักบ้านเกิดเพื่อออกแบบพัฒนาผู้ประสบปัญหาทางสังคมตำบลหนองไผ่แบนเพื่อถวายพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 
       วันที่​ 7 สิงหาคม  2563 โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมในชุมชนในพื้นที่ตำบลเสริมสร้างสวัสดิการสังคม ร่วมกันนำเยาวชนครู​ นักเรียน เครือข่าย อพม.รุ่นใหม่และแกนนำอพม.รุ่นพี่เพื่อดูแลผู้ประสบปัญหาทางสังคมในชุมชนสร้าง พร้อมสร้างนวัตกร/นวัตกรรมทางสังคมในชุมชนและฝึกทักษะการออกแบบนวัตกรทางสังคม ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2563 โครงการอบรมเสริมสร้างพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมในชุมชน กิจกรรมดังกล่าวดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีการบรรยาย พิเศษ โดยมีนายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัด(วิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904) บรรยายพร้อมทีมวิทยากรจิตอาสาพระทาน 904 อุทัยธานี บรรยายหัวข้อ ความรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนบทบาทการสร้างพร้อมทีมวิทยากรการสร้างนวัตกรรมทีมวิทยากรจากภาครัฐหน้าที่นวัตกรรมทางสังคมในชุมชนและฝึกทักษะการฝึกออกแบบนวัตกรรมทางสังคมกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน ประกอบด้วย เด็ก เยาวชน สภาเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ผู้นำชุมชน อพม. อาสาสมัคร ท้องถิ่นในชุมชนแบ่งกลุ่ม จำนวน 5กลุ่มเพื่อฝึกทักษะการออกแบบนวัตกรรมทางสังคมโดยการมีส่วนร่วมนำเสนอผลงาน และกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯพัฒนาทำความสะอาดห้องน้ำ ลานวัด วัดหนองโพธิ์โดยมีและเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม พร้อมได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ ครอบครัวรายละ 2,000 บาท จำนวน 10 ราย                               นายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอุทัยธานี ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า กองหนึ่ง...ใจเดียวกันฯได้จัดทำโครงการอบรมเสริมสร้างพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมในชุมชนดำเนินการภายใต้โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  135 แห่ง ได้แก่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 76 จังหวัด นิคมสร้างตนเอง 43 แห่ง ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง 16 แห่ง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสังคม เครือข่าย​ อพม.กิจกรรมจิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถิพระบรมราชชนนี พันปีหลวง กิจกรรมถวายพระราชกุศลดังกล่าวได้แก่บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาคบริเวณวัดหนองโพธิ์พร้อมสรุปบทเรียนกิจกรรม เพื่อวางแผนกิจกกรมในครั้งต่อไปในครั้งนี้อีกด้วย.


ปิยวดี​ มณีอินทร์/ข่าว
 อัมภณ  จับศรทิพย์////รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.