Header Ads

รร.บ้านบึงหมัน (นิรภัยประชานุเคราะห์) จัดกิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาครบ 88 พรรษา

โรงเรียนบ้านบึงหมัน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรม"ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนม์พรรษาครบรอบ 88 พรรษา" นายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอชุมแสง เป็นประธาน เปิดโครงการ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาครบรอบ 88 พรรษา โดยมี นายไพฑูรย์ อินทร์นาง กรรมการสถานศึกษา นางสาวบุญญธิดา ยาอินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแสง สถานีตำรวจภูธร อำเภอชุมแสง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งประชาชนชาวบ้านบึงหมันเข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้

นางสินีมาศ เหมือนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหมัน กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครบ 88 พรรษา ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โรงเรียนบ้านบึงหมัน  จึงได้จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา จึงกำหนดให้บุคลากรครู ร่วมกับ ผู้นำชุมชน กรรมการสถานศึกษา ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนในพื้นที่ร่วมปลูกต้นไม้ ในที่สถานะจำนวน 400 ต้น ในพื้นที่รอบโรงเรียนบ้านบึงหมัน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่เหลือให้คงอยู่ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมในพื้นที่ คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ป่าไม้ โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก "โครงการปลูกป่าคืนแผ่นดิน ลูกของกินคืนธรรมชาติ" โดยหลวงปู่ นิภา นิภาธโร ครูบาน้อยอนุตโร และคณะลูกศิษย์ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.