Header Ads

*** สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ รับการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ***


เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา  09.00 น. นายวิรัช คันศร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ และเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนบ้านนอก ทำตามรอยพ่อ ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมกิจกรรมและองค์ความรู้จากวิทยากรนักผลิตภาพแรงงาน สพร. 8 นครสวรรค์ ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 สาขา เพิ่มผลผลิตเห็ดโดยใช้เทคโนโลยีควบคุม ดูแลอุณหภูมิและความชื้น ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนบ้านนอกทำตามพ่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์...
ศิริยศ ยั่งยืนศิริ สพร.8 นครสวรรค์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.