Header Ads

เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจน จำนวน 45 ทุนวันนี้ (7 สิงหาคม 2563) เวลา 10.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ รายงาน ถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนหรรมาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งป็นการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน เรื่องค่าใช้จ่ายของครอบครัว รวมทั้งเป็นการเผยแพร่บทบาท ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และเห็นความสำคัญขององค์กร ที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม


ทั้งนี้ มีนักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุนจาก 15 อำเภอ แบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 16  คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 29 คน รวมทั้งสิ้น 45 คนๆละ 1 ทุนๆละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 135,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886426594!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.