Header Ads

💂‍♀️มทบ.42 จัดพิธีวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ครบรอบปีที่ 133 วันที่ 5 ส.ค.63🔴  วันที่ 7 ส.ค.63 เวลา 0900 น. พล.ต.อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล ผบ.มทบ.42 เป็นประธานในงานวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ครบรอบปีที่ 133 โดยมีศิษย์เก่าที่เป็นอดีตผู้บังคับบัญชา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่  ศิษย์เก่า รร.จปร. ภายในพื้นที่จังหวัดสงขลา และสมาชิกสมาคมแม่บ้าน ทบ. ร่วมพิธี ซึ่งได้จัดให้มีพิธีวางวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5, พิธีทางศาสนาอิสลาม, พิธีบำเพ็ญกุศล ณ วัดคลองเปล, พิธีบำเพ็ญกุศล ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา และกิจกรรมต่าง ๆ โดยร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ 


🔴  สำหรับวันที่ 5 ส.ค.ของทุกปีถือได้ว่าเป็นวันกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งปีนี้ครบรอบ 133 ปี ได้มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษานโยบายกองทัพบกและสถานการณ์ของประเทศ โดย ผลิตนายทหารหลักให้แก่กองทัพบก รวมทั้งปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อรับใช้ประเทศชาติในด้านการพัฒนาและปกป้องอธิปไตย                   
 


ผู้เขียนข่าว : จ่าสิบตรี อนันต์  เฝ้าสันเทียะ 0930058234
ขับเคลื่อนโดย Blogger.