Header Ads

มทภ.3 เตือนเยาวชนศึกษาประวัติศาสตร์ไทย ชื่นชมเยาวชนตื่นตัวทางการเมืองเป็นเรื่องที่ดี แต่ต้องแยกแยะไม่ควรก้าวล่วงสถาบัน

พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ให้สัมภาษณ์ว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และพี่น้องประชาชน ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจนานับปการ สนองพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ทรงมีพระราชดำรัส เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2525 ณ บ้านถ้ำคิ้ว อำเภอล่องดาว จังหวัดสกลนคร ความว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างน้ำ ฉันจะสร้างป่า”

ในการนี้ อยากเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบรมราชจักรีวงศ์ และสำนึกถึงบุญคุณบรรพบุรุษของเราที่ได้ช่วยกันสร้างความมั่นคงและความสุขให้ผืนแผ่นดินไทย ตราบเช่นทุกวันนี้ และในฐานะของเยาวชน ผู้เป็นว่าที่บัณฑิต และผู้เป็นปัญญาชนทั้งหลาย จึงขอเชิญชวนร่วมกันดำรงความหมายแห่งความเป็นบัณฑิต คือ ผู้ทรงความรู้ ผู้มีปัญญา นักปราชญ์ ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญา และความเป็นปัญญาชน นั้นก็คือ ผู้ที่มีความรู้ หรือความฉลาดอันเกิดแต่การเรียนมามาก 

ดังนั้น ควรรับฟังข้อมูล คิด วิเคราะห์ ให้รอบด้าน เพื่อร่วมกันทุกภาคส่วน ในการพัฒนาประเทศ ให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในอนาคตสืบไป 


!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.