Header Ads

สส.สัญญา ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ชาวนา 3 ตำบล หลังภัยแล้งยังคุกคามต่อเนื่องวันที่ 8 สิงหาคม 2563 นายสัญญา นิลสุพรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์เขต 3 พร้อมคณะ ลงพื้นที่หมู่ 6 บ้านปากคลองน้ำหัก  ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ ทางเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลท่างิ้ว ตำบลบ้านแดนและตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์  นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 นิ้วนำมาติดตั้งบริเวณปากคลองบ้านแดน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย  เพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำปิงใส่คลองสาธารณะส่งเข้าพื้นที่นาข้าวระยะทางกว่า 8 กิโลเมตร  เพื่อช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่อย่างเร่งด่วน  หลังชาวนาในพื้นที่เดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งละฝนทิ้งช่วงอย่างยาวนาน  ต้นข้าวปลูกไว้อายุกว่า 1 เดือน และข้าวที่กำลังต้องท้องออกรวงขาดน้ำอย่างต่อเนื่อง
จากการเปิดเผยของนายสัญญา นิลสุพรรณ สส.นครสวรรค์ เขต 3 เผยว่า  หลังจากชาวนาในพื้นที่ทั้งสามตำบล เดือดร้อนจากการขาดน้ำ  จึงได้ดำเนินงานติดต่อขอเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จากกรมทรัพยากรน้ำ มาติดตั้งพร้อมสูบน้ำให้กับชาวนา  โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งสามตำบล และชาวบ้านระดมทุนออกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกัน  ซึ่งน้ำที่ไหลจากคลองสาธารณะผ่านพื้นที่ทั้งสามตำบล ดังกล่าว  ชาวนาสามารถสูบน้ำเข้าที่นาได้ทันที  เพื่อให้นาข้าวที่กำลังขาดแคลนน้ำรอดพ้นจากวิกฤติแล้งในฤดูกาลนี้
!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.