Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564


   วันนี้ (6 สิงหาคม 2563) นายอรรถพรสิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 /2563  ณ  ห้องประชุมแสงเทียน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์   โดยมี  นายเพชรรัตน์   นิ่มพันธ์ุ  ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ฯ  ได้ รายงานถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของการประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย)  ว่า รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระราชทานให้แก่ครูผู้มีความทุ่มเท เสียสละตนจนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ เป็นแรงบันดาลใจแก่เพื่อนครู และสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา  จาก 11 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และติมอร์-เลสเต  โดยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการคัดเลือก ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลฯ ในระดับจังหวัด ทั้งนี้การคัดเลือกจะมีระยะเวลาการดำเนินงาน ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม 2563  โดยมีประเภทรางวัล 4 รางวัลดังนี้ 1) รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จำนวน 1 คน  2)รางวัลคุณากรไม่เกิน 2 คน 3)รางวัลครูยิ่งคุณ ไม่เกิน 17 คน และ 4)รางวัลครูขวัญศิษย์ไม่เกิน 145 คน   ส่วนจำนวนครูที่จะได้รับการคัดเลือกตามสัดส่วนของจังหวัดนครสวรรค์  ไม่เกิน  2 คน  ซึ่งผู้ที่ผ่านการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดนครสวรรค์  ล่าสุด ปี 2562  คือ พระเทพปัญญาภรณ์(ริด ริตเวที ) เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า  พระอารามหลวง  รองเจ้าคณะภาค 4  ซึ่งได้รับรางวัลครูยิ่งคุณ  และพระนิโรธรักขิต (สุนทร ขนฺติโก)เจ้าอาวาสวัดท่าพระเจริญพรตได้รับรางวัล ครูขวัญศิษย์   จากนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาการกำหนดปฏิทินการดำเนินงานการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  จังหวัดนครสวรรค์        เพื่อดำเนินการดำเนินการสรรหา คัดเลือก  การตรวจสอบคุณสมบัติ  สืบเสาะและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมนำไปสู่การกลั่นกรองผลการคัดเลือก ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดต่อไป!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.