Header Ads

ฉะเชิงเทรา - สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่กลุ่มวิสาหกิจที่ได้รับการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่น”ภายใต้ “โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563”


       เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ในที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่4/2563 ได้มีการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับรางวัลจากการประกวดการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรของสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายพงษ์เทพ รัตนา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกียรติมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร* นายพงษ์เทพ รัตนา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เป็นการพัฒนาต่อยอดจากการทำแผนพัฒนาเกษตรกรระดับตำบล ซึ่งสภาเกษตรกรฯสนับสนุนการจัดทำแผนธุรกิจรายสินค้าและเกษตรอุตสาหกรรมปีงบประมาณ 2559-2563 โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เข้าไปพัฒนาต่อยอดกลุ่มองค์กรเกษตรกรและยกระดับเป็นเกษตรอุตสาหกรรม และได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่นของสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธาน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการ ได้แก่ พัฒนาการจังหวัดหรือผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงาน ธกสฉะเชิงเทราหรือผุ้แทน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์ และ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สนง.สภาเกษตรกรจังหวัด หารือถึงขั้นตอนการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่นของแต่ละกลุ่มและลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - วันที่ 7 สิงหาคม 2563  และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของกลุ่มที่สมัครคัดเลือกฯ คณะกรรมการตัดสินจากผลคะแนนการนำเสนอและการดำเนินงานของกลุ่มตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เพื่อรับโล่รางวัล และเกียรติบัตร โดยผลการตัดสินให้คะแนน ดังนี้
 รางวัลชนะเลิศ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมิตรสัมพันธ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบึงตะเข้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดเยื่อไผ่
รางวัลชมเชย กลุ่มเกษตรกรรวมเกษตรกร
** ข้อมูลภาพข่าว : ว่าที่ร้อยตรีหญิง เบญจมาศ อนันตพันธุ์ / นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.