Header Ads

ศรีสะเกษ 24 สโมสรโรตารีเยาวราชมอบอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาเครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัยและทุนการศึกษาช่วยเหลือ ร.ร.และ น.ร.ที่ขาดแคลนในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ร.ร.บ้านกันแตสระรุน อ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวสุรัน พิมพร ผอ.ร.ร.บ้านกันแตสระรุน เปิดเผยว่า  เมื่อเร็ว ๆ นี้   ว่าที่ร้อยตรี สำรวย  นกงาม รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัยและทุนการศึกษา ซึ่ง นางนภาดา พรหมรัตน์  นายกสโมสรโรตารีเยาวราช  นายกสุรพล  นิยมมาลัย  นายกสโมสรโรตารีพระนคร นายกพรเทพ  หงส์รัตนอุทัย  นายกสโมสรโรตารีราษฏรบูรณะ คุณสุพรรณี  ประทีปเวฬุริษ และคณะได้รวบรวมผู้มีจิตศรัทธาและสโมสรโรตารีในกรุงเทพมหานครจำนวน 24 สโมสร ร่วมมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัยและทุนการศึกษาจำนวน 33 ทุน รวมมูลค่า 97,215  บาท  ให้แก่ ร.ร.ใน จ.ศรีสะเกษ จำนวน 9 ร.ร. จ.ยโสธรจำนวน 1 ร.ร.และจ.อุบลราชธานีจำนวน 1 ร.ร. รวม 11 โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 1ศูนย์และหน่วยงานทางราชการจำนวน 2 หน่วยงาน   โดยมี พ.ต.อ.พงศ์ทัศน์  พิมพ์เรือง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรขุขันธ์ นายบุญธรรม ปรือปรัง ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกันแตสระรุน นางวิลาศิณี   ตั้งเพียร  ครูชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ครู น.ร.และผู้ปกครอง น.ร.ร่วมเป็นเกียรติและร่วมให้การต้อนรับ

นางสาวสุรัน พิมพร ผอ.ร.ร.บ้านกันแตสระรุน กล่าวว่า  ตนได้ร่วมกับคณะผู้บริหาร ร.ร.และคณะครูทั้ง 11 ร.ร.ได้ร่วมกันคัดเลือก น.ร.เพื่อรับทุนการศึกษา ซึ่งเป็น น.ร.ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดีและมีจิตอาสา จากโรงเรียน 11 โรงเรียน เพื่อรับทุนการศึกษา จำนวน 33 ทุนๆ ละ 500 บาท เข้าร่วมการรับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสโมสรโรตารีเยาวราชที่ได้รวบรวมผู้มีจิตศรัทธาและสโมสรโรตารีในจังหวัดกรุงเทพมหานครจำนวน 24 สโมสร รวมมูลค่า 97,215 บาท ได้รับการสนับสนุนจากสถานีตำรวจภูธรขุขันธ์ในการอำนวยความสะดวก และได้รับความสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำหมู่บ้าน ชุมชนผู้ปกครองนักเรียนบ้านกันแตและบ้านสระรุน ในการจัดเตรียมการต้อนรับ


ว่าที่ร้อยตรี สำรวย  นกงาม รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 กล่าวว่า  ตนขอแสดงความยินดีกับครูและ น.ร.ทุกคนที่ได้เข้ารับการมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัยและทุนการศึกษา ซึ่งนับว่าเป็นโครงการที่ดีของสโมสรโรตารีเยาวราช  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จึงนับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาของ ร.ร.ในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เป็นอย่างดียิ่งและลดความเหลื่อมล้ำในการจัดการศึกษา รวมถึงการมอบโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา เป็นการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีที่ควรส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง ตนขอขอบคุณ  คณะผู้มอบทุนการศึกษาสโมสรโรตารีเยาวราชและคณะ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติและชุมชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้///// 


ศิริเกษ  หมายสข ผู้สื่อข่าว จ. ศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.