Header Ads

🏵️ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯลำปางจับมือ อปท.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอุทัยธานีขานรับเร่งฝึกอาชีพสตรีระยะสั้นคนตกงานอาชีพใหม่ชีวิตใหม่หลังโควิด-19 รุ่นที่ 1     ​นายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดเผยว่าตามนโยบาย นาย จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีนโยบายภายใต้โครงการอาชีพใหม่ชีวิตใหม่หลังโควิด​-19 เพื่อช่วยเหลือส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่สตรีเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19ทำให้ต้องหยุดงานตกงานเป็นจำนวนมากขาดรายได้ใม่มีอาชีพติดตัว มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อให้ครอบครัว​ กลุ่มสตรีมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว​ พออยู่พอกินในพื้นที่ วันที่ 3 สิงหาคม 2563  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต ตำบลท่าโพ ตำบลหนองไผ่แบน โดยขอรับการสนับสนุนของบประมาณโครงการโดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอุทัยธานี ผู้ประสานเพื่อขอรับสนับสนุนจัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นเสริมรายได้ หลักสูตรการสานตะกร้าพลาสติกและเย็บกระเป๋าผ้า​ ในพื้นที่อุทัยธานี​ รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สร้างความชำนาญและประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพ ยกระดับสินค้าอุตสาหกรรม​พื้นบ้านให้มีคุณภาพและสามารถเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ซึ่งในครั้งนี้เป็นการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น จำนวน  10 วัน หลักสูตรมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคต่างๆ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายแก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป​ วัตถุประสงค์ในการฝึกเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการสานตะกร้าพลาสติกและเย็บกระเป๋าผ้า​  ให้แก่ประชาชนในตำบลสุขฤทัย และสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ในครอบครัวต่อไป
​ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสุขฤทัยได้มีอาชีพมีรายได้มีอาชีพมีรายได้​ ลดค่าใช่จ่ายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์​ ทั้งต่อตนเองและครอบครัวต่อไป

       นายชาลี สมมาตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง​ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้รับการบูรณาการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดูอุทัยธานี​ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขอรับสนับสนุนงบประมาณการฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อฝึกอาชีพผู้ประสบปัญหาโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 4 หลักสูตร 4 ตำบล ดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพที่ดีมีอาชีพมีงานทำมีรายได้ต่อไป.ปิยวดี​ มณีอินทร์//ข่าว
อัมพณ จับศรทิพย์/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.