Header Ads

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 18 และผู้ตรวจราชการกระทรวง ลงพื้นที่ตรวจราชการ ที่จังหวัดนครสวรรค์


    วันนี้ (6สิงหาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายพีระ ทองโพธิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 18  พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  นายกฤษณ์คงเมือง  ,  นางวรรณภรณ์ เกตุทัศน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ,  ผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ,ผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข,กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ปี  2563 รอบที่ 2  ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์  โดยมีนางสรัลพัชร ประโมทะกะ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ให้การต้อนรับ การเดินทางมาตรวจราชการ ในครั้งนี้  มีเรื่องสำคัญหลัก 4 เรื่อง  คือ 1)การติดตามมาตรการป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดและการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19  ของจังหวัดนครสวรรค์   2)การเกษตรสร้างมูลค่า ซึ่งประกอบด้วยเกษตรแปลงใหญ่/เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer/ โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก/ แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร และ การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร  3) เรื่องการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชน (คทช.) และ 4)เรื่องการพัฒนาชุมชนเมือง ที่ต้องมีการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมดูแลแม่น้ำลำคลอง เรื่องจัดการขยะ และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว   ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 4 เรื่องหลัก ได้นำเสนอผลความคืบหน้าการดำเนินงานและรายงานปัญหาอุปสรรคต่างๆ   
 จากนั้น คณะผู้ตรวจราชการฯ ได้ลงพื้นที่ ติดตามการพัฒนาชุมชนเมืองด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน และเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ของเทศบาลนครนครสวรรค์ และตรวจราชการการดำเนินงานของ สหกรณ์บ้านมั่นคงชุมแสง  ตำบลชุมแสง  อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์   ทั้งนี้ นายพีระ ทองโพธิ์  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 18 ได้กล่าวว่า การเดินทางมาตรวจราชการแบบบูรณาการครั้งนี้ เพื่อที่จะได้รับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของการปฏิบัติงาน เพื่อการปรึกษาหารือเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา และ จะได้รายงาน ต่อ นายกรัฐมนตรี ต่อไป!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.