Header Ads

ภัยแล้งยังทวีความรุนแรง เทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อเป็นการไม่ประมาท ยึดแผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบผลิตน้ำประปา มาอย่างต่อเนื่องตลอด 1-2 เดือน ที่ผ่านมาวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ที่สถานีสูบน้ำการประปาเทศบาลนครนครสวรรค์ บริเวณชุมชนหน้าผา นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมตรวจการดำเนินการขุดลอกร่องน้ำแม่น้ำ ปิง-วัง โดยเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบที่จะนำมาใช้ผลิตน้ำประปาในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาระดับน้ำในแม่น้ำปิง-วัง ซึ่งเทศบาลนครนครสวรรค์นำมาใช้ผลิตน้ำประปามีปริมาณลดต่ำ และแห้งลงเป็นอย่างมากในรอบหลายสิบปี แต่เนื่องด้วยนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ได้สั่งการให้สำนักการประปา สำนักการช่าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเทศบาลนครนครสวรรค์ เตรียมแผนการดำเนินการไว้ล่วงหน้า และได้ดำเนินการในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้น้ำและผู้ประกอบการ
-ทั้งการขุดพื้นดินท้องน้ำให้ลึกลงไป เพื่อที่จะต่อท่อทางดูดของเครื่องสูบน้ำจำนวน 3 ตัว ให้ลึก ตามระดับน้ำที่ลดลง เพื่อให้สามารถสูบน้ำได้
-การต่อท่อแพสูบน้ำ เพื่อให้แพสูบน้ำมาอยู่ยังตำแหน่ง ร่องน้ำไหลผ่าน เพื่อให้สามารถสูบน้ำได้ปกติ

ซึ่งถึงแม้ว่าในช่วงเวลานี้จะมีฝนตกลงมาบ้างในบางพื้นที่ แต่เพื่อความไม่ประมาทเทศบาลนครนครสวรรค์ก็ได้ดำเนินการและจะยังคงดำเนินการตามแผนงาน โดยในส่วนการดำเนินการในครั้งนี้เทศบาลนครนครสวรรค์ได้รับความอนุเคราะห์รถตักดินที่มีแขนขุดยาวจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มาทำการขุดลอกร่องน้ำบริเวณท่อทางดูดเครื่องสูบน้ำ และแพสูบน้ำ ให้ลึกและขุดขยายพื้นที่กักเก็บน้ำให้กว้างขึ้นเพื่อให้เครื่องสูบน้ำ และแพสูบน้ำสามารถสูบน้ำมาผลิตน้ำประปาได้

ดังนั้นทางเทศบาลนครนครสวรรค์ จึงยังคงต้องขอความร่วมมือจากประชาชน และผู้ประกอบการให้ร่วมกันใช้น้ำประปาอย่างประหยัดและรู้ขึ้นคุณค่า เพื่อให้มีน้ำประปาใช้อย่างพอเพียงต่อไป

!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.