Header Ads

จังหวัดชุมพร จัดสัมมนาเครือข่ายผู้ประกอบกิจการ SME ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0
วันนี้ (14 ก.ค. 63) นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการสัมมนา เครือข่ายผู้ประกอบกิจการ SME และเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงานภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพรจัดขึ้น ณ โรงแรมชุมพรการ์เด้นส์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งมีผู้ประกอบกิจการ SME, กลุ่ม OTOP, กลุ่มวิสาหกิจชุมชน, และกลุ่มสหกรณ์ เข้าร่วมสัมมนา เพื่อเพิ่มความเข้าใจและทักษะ พร้อมนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สามารถสร้างนวัตกรรมแปลกใหม่ และประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี สร้างความเข้มแข็ง กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ สู่ SME 4.0

นายอาคม คุ้มหมู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เปิดเผยว่า การจัดสัมมนาเครือข่ายผู้ประกอบกิจการ SME และเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานเพื่อเผยแพร่ข้อมูล วัตถุประสงค์กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ของโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 (STEM Workforce towards SME 4.0) ซึ่งเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบกิจการในยุค 4.0 โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดสรรเป้าหมาย และงบประมาณให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร ดำเนินงานโครงการเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบกิจการ SME และเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน จังหวัดละไม่น้อยกว่า 65 คน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ผู้ประกอบกิจการ SME กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มสหกรณ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร ได้จัดทำโครงการสัมมนาในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบกิจการ SME, กลุ่ม OTOP, กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มสหกรณ์ ผ่านกระบวนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานผลักดันให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ SME 4.0 พร้อมกับให้กลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อมูล วัตถุประสงค์กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ของโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 นอกจากนี้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร ได้จัดเก็บข้อมูลในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในพื้นที่

!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.