Header Ads

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน(PEA) มอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถและเครื่องมือประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 256314 กรกฎาคม 2563 นายพงษ์ศักดิ์ โพธินามผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ พุทธิแก้ว หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน  นายจตุพร พวงไวย์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน นางกรรณิกา ธงยศ หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน นางพิมพ์ลดา กันฟอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมเจ้าหน้าที่จัด"พิธีมอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถและเครื่องมือประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า" ณ.อาคารฝึกอบรม สนง.น่าน จำนวน 29 คน

ทั้งนี้ นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผอ.สนพ.น่าน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่าง  กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่ช่างไฟฟ้าประจำตำบลทั่วประเทศ ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือที่ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน และถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและชุมชน โดยสามารถซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในชุมชนได้ และเป็นการสร้างรายได้เสริมให้แก่ช่างไฟฟ้า  และได้ดำเนินการให้เป็นไปตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 เรื่อง กำหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ  กลุ่มอาชีพช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.