Header Ads

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ร่วมลงนามข้อตกลง(MOU) เครือข่ายความร่วมมือเพื่อเด็กและเยาวชน วันที่ 30 มิถุนายน 2563 13.30 น. นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน พร้อมด้วย นางกรรณิกา ธงยศ หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน, นายกิติพงษ์ กันฟอง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เครือข่ายความร่วมมือเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน ระหว่างศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดน่าน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองน่าน วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.