Header Ads

นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตรวจสอบมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน COVID-19 โรงเรียนในสังกัดในวันเปิดเทอม


นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วย พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ เดินทางไปยังโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ทั้ง 9 แห่ง เพื่อตรวจเยี่ยมมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเน้นย้ำการปฏิบัติตามข้อปฎิบัติ มาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่นักเรียนในโรงเรียน ประกอบด้วย
การให้มีจุดคัดกรองก่อนเข้าภายในบริเวณโรงเรียน
การกำหนดให้ทุกคนในโรงเรียนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และการจัดหาหน้ากากฯให้เพียงพอแก่นักเรียน
การจัดให้มีจุดล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ และการให้ความรู้วิธีการล้างมือที่ถูกต้องแก่นักเรียน
การเว้นระยะห่าง ทั้งในช่วงเวลาอาหารกลางวัน หรือการทำกิจกรรมต่างๆ
การทำความสะอาดอาคารสถานที่ ห้องเรียน และบริเวณภายนอกอาคารเรียนอย่างสม่ำเสมอ
มาตรการลดความแออัด ทั้งการปรับการจัดวางโต๊ะเรียน และการให้ผู้ปกครองรับเด็กนักเรียนชั้นเด็กเล็กกลับในช่วงเวลาบ่าย
และการขอความร่วมมือให้ท่านผู้ปกครองหรือผู้มาติดต่อกับทางโรงเรียนลงทะเบียนการเข้า-ออก บริเวณโรงเรียนผ่าน การ Scan QR Code “ไทยชนะ” หรือ App “ไทยชนะ” ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญอย่างหนึ่งของภาครัฐ ในการที่จะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึง ช่วงเวลา กิจกรรม สถานที่ที่เกี่ยวข้องหากพบผู้ติดเชื้อเพื่อให้สามารถดำเนินการจำกัดการแพร่ของเชื้อไวรัส และแจ้งเตือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ


!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.