Header Ads

ผู้ว่าฯ นครสวรรค์ ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ในโรงเรียนและสถานศึกษา วันแรกของการเปิดภาคเรียน


วันนี้ ( 1 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อม คณะฯ  ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันระงับยับยั้งโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19  ในโรงเรียนและสถานศึกษา ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรค COVID-19 ที่โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ และโรงเรียนนครสวรรค์  เพื่อติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548 (ฉบับที่ 11) ซึ่งกำหนดให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องจัดให้มีความพร้อมและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค  รวมทั้งจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อการติดโรค  การแพร่กระจายเชื้อ และความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสำคัญ 
จากการติดตามการปฏิบัติของ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับอนุบาล-ระดับประถมศึกษา เน้นการจัดพื้นที่ ว่างและมีอากาศถ่ายเท โดย ประยุกต์ใช้ห้องประชุมเป็นห้องเรียน ก่อนเข้าโรงเรียนมีจุดคัดกรอง 1 จุด กำหนดทางเข้าทางเดียว  จัดให้มีเจลล้างมือทุกห้องเรียน และอ่างล้างมือบริเวณหน้าอาคารเรียนทุกอาคาร  ให้เด็กทุกคนสวมหน้าอนามัน หน้ากากผ้าตลอดเวลา การประกาศแจ้งแนวทางการปฏิบัติให้กับนักเรียนเป็นส่วนรวม และแต่ละชั้นเรียน ส่วนที่โรงเรียนครสวรรค์ ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา มีการจัดแบ่งจำนวนนักเรียนทีามาเรียนในแต่ละวัน 50% เรียนที่โรงเรียนและอีก 50% เรียนทาง online  สลับกันแต่ละวัน โรงเรียน ได้กำหนดจุดเข้า-ออก จำนวน 4 ช่องทาง แต่ละช่องทางมีจุดคัดกรอง ที่มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และให้นักเรียนทุกคน บันทึกข้อมูลใน appไทยชนะ ก่อนเข้าโรงเรียน ทุกช่องทาง และให้งดเว้นการรวมแถวหน้าเสาธง แต่ให้ทำความเคารพธงชาติในแต่ละห้องเรียน  นอกจากนั้นทางโรงเรียนยังกำหนดให้มีการทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสภายในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้เน้นย้ำให้โรงเรียนและสถานศึกษา แต่ละแห่งได้ปฏิบัติตามมาตรการและข้อกำหนดของทางราชการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการติดโรค  ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.