Header Ads

"พ่อเมืองสี่แคว" ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน รับฟังปัญหา พร้อมนำบริการจากหน่วยงานรัฐเพื่อการเข้าถึงบริการอย่างใกล้ชิดของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล


วันนี้ (16 กรกฎาคม 2563) เวลา 10.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และหัวหน้าส่วนราชการจาก จังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการประชาชนตาม โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ที่โรงเรียนสวนป่าแม่กะสีหมู่ที่ 9 ตำบล แม่เปิน อำเภอแม่เปิน ซึ่งนับเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล จากจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 100 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางกว่า 2 ชั่วโมงเศษ การเดินทางลงพื้นที่พบปะและเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่เป็นการเข้าไปรับฟัง ปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนอย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้รับทราบข้อเท็จจริงและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างตรงกับความต้องการ จากนั้นได้มอบเงินสงเคราะห์เด็กนักเรียนยากจน จำนวน 20 ราย ๆละ 1,000 บาท จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ , มอบเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 20 ราย ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนครสวรรค์ และมอบถุงธารน้ำใจแก่ผู้ยากไร้ อีกจำนวน 150 ชุด จากเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่
ทั้งนี้ ภายในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน มีหน่วยงานต่าง ๆ นำบริการไปจัดตั้งให้แก่ประชาชน อาทิ การให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาด้านอาชีพ การบริการด้านสาธารณสุข การจัดหางาน และการจำหน่ายสินค้าราคาถูกและสินค้าชุมชน เป็นต้น โดยมีประชาชนมาร่วมรับบริการเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนหนังสือ และมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค อีกด้วย!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.